ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

  • Διερεύνηση Επιλεξιμότητας της Επιχείρησης.

  • Δημιουργία Μελέτης Βιωσιμότητας.

  • Δημιουργία Πρότασης Αναδιάρθρωσης και  Ρύθμισης Οφειλών.   

  • Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων Εγγράφων.

  •  Υποβολή Αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ.