ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ

  • Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων (ΑΕ-ΙΚΕ-ΕΠΕ).

  • Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων- Γ΄ Κατηγορίας.

  • Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων-Β΄ Κατηγορίας.

  • Εργατικά-Μισθοδοσίες.

  • Φορολογικά-ΦΠΑ-Φορολογικές Δηλώσεις.

  • Εργασίες Τέλους Χρήσεως.

  • Ισολογισμοί-Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ-Ν. 4308/14).

  • Ενάρξεις -Μεταβολές-Διακοπές.