ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

  • Αξιολόγηση πορείας και στόχων επιχείρησης.

  • Ανάλυση κερδοφορίας με προτάσεις βελτίωσης.

  • Ανάλυση ταμειακής ρευστότητας με προτάσεις βελτίωσης.

  • Σχεδιασμός και παρακολούθηση Cash Flows & Budgets.

  • Διαμόρφωση συστημάτων Οικονομικών Αναφορών (Reporting).

  • Τεχνικές βελτιστοποίησης εξόδων.

  • Αξιολόγηση Επενδύσεων.

  • Αποτελεσματική Διαχείριση Αποθεμάτων και Πιστώσεων.

  • Business & Financial Plan.

  • Θέματα Φορολογίας Φυσικών και Νομικών προσώπων.